Witamy

Drodzy aktualni i przyszli Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu!

Idea utworzenia Stowarzyszenia narodziła się na przełomie 2012 i 2013 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Szkoły Andrzeja Skrzypczyka oraz nauczycieli Danuty Świerczewskiej, Mirosława Kwiatkowskiego, Tadeusza Kubiaka, Kazimierza Krasowskiego i innych. Pierwotna jego nazwa miała brzmieć „Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”.
Do jego oficjalnego założenia, już pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”, doszło 17 grudnia 2013 roku, a jego sformalizowania dopełniło uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu w dniu 4 lutego 2014 roku.
Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Karina Czarkowska – prezes, Tadeusz Kubiak – sekretarz i Jolanta Dziętara – skarbnik stworzył formalno-prawne podwaliny pod jego funkcjonowanie, określił cele i sposoby ich realizacji oraz dokonywał naboru członków, których na koniec 3-letniej kadencji Zarządu zarejestrowanych było 32. W okresie tym funkcjonowała też Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie: Jerzy Konopiński – przewodniczący KR oraz Teresa Matysiak i Andrzej Skrzypczyk – członkowie KR.
Na ten czas przypadły obchody 70-lecia istnienia naszej Szkoły, w które bardzo aktywnie włączyło się Stowarzyszenie w aspekcie materialnym i organizacyjnym.
W dniu 21 marca 2017 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które wybrało nowy 5-osobowy Zarząd. Wyłonił on swój skład funkcyjny. Prezesem Zarządu został Jerzy Konopiński, sekretarzem Alicja Barwińska-Chmielewicz, skarbnikiem Tadeusz Kubiak, a członkami Zarządu Małgorzata Łopatko i Andrzej Skrzypczyk.
Wybrana została również Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. W jej skład weszli: Karina Czarkowska, Bogdan Osiński, Jolanta Dziętara i Iwona Syper.
Celem naczelnym Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, pomocy społecznej oraz podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji.

Jego celami szczegółowymi są natomiast:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • współpracę z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, pożytku publicznego
  i przedsiębiorstwami,
 • integrowanie społeczne i zawodowe środowiska uczniów i nauczycieli oraz przyjaciół
  i absolwentów szkoły,
 • organizację działań kulturalnych i sportowych oraz podtrzymujących tradycję szkoły poprzez organizację obchodów rocznicowych powstania szkoły i zjazdów absolwentów,
 • kształtowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • popularyzację i promocję osiągnięć szkoły, jej społeczności, uczniów, nauczycieli, osób związanych z jej działalnością oraz członków Stowarzyszenia,
 • wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi szkoły, kształtowaniu i rozpowszechnianiu jej dobrego imienia w środowisku lokalnym,
 • podejmowanie działań mających na celu przystosowanie szkoły do aktualnych wymagań
  i potrzeb rynku pracy,
 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych w celu tworzenia warunków dla rozwoju bazy dydaktycznej szkoły,
 • świadczenie różnorodnych form wsparcia na rzecz uczniów biorących udział we współpracy szkół w Polsce i za granicą,
 • pozyskiwanie darowizn, dotacji i innych środków, a także finansowego i pozafinansowego wsparcia od podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych wspieraniem działalności Stowarzyszenia,
 • poszukiwanie sponsorów celem pozyskania środków finansowych i rzeczowych przeznaczonych na realizację pozostałych celów statutowych Stowarzyszenia.

Chcąc zwiększyć efektywność osiągania powyższych celów, Zarząd Stowarzyszenia w swojej drugiej kadencji, w latach 2017 – 2020, położył nacisk na określenie i realizację sześciu obszarów aktywności Stowarzyszenia, które wiązały się:

 • ze zwiększeniem profesjonalizacji organizacyjno – merytorycznej Stowarzyszenia;
 • z działaniem na rzecz zwiększenia i polepszenia techniczno – urządzeniowego wspierania procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz efektywności promocyjnej szkoły;
 • z działaniami skierowanymi na wspieranie rozwoju fizycznego, poznawczego, intelektualnego i moralnego uczniów w szkole poza systemem klasowo – lekcyjnym oraz poza szkołą;
 • z pozyskiwaniem osób fizycznych i prawnych do współpracy w zakresie wspierania Stowarzyszenia w aspekcie intelektualnym, organizacyjnym i materialnym;
 • z pozyskiwaniem i wydatkowaniem pieniędzy z puli finansowych środków własnych oraz dotacji celowych i ogólnych;
 • z problematyką odnoszącą się do charytatywnej aktywności Stowarzyszenia.

Dla przybliżenia obecnym i potencjalnym członkom Stowarzyszenia jego wizerunku, opracowaliśmy znak graficzny, którym jest logo w kształcie tarczy szkolnej w kolorze granatowym z białą wstawką. Widnieje w niej napis: „Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych”. Górną część wnętrza tarczy zajmuje logo Szkoły, dolną zaś dwie złączone w uścisku prawe dłonie.

 1. Opracowano nową wersję Statutu Stowarzyszenia oraz uzyskano pozytywną decyzję Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zatwierdzania i przyjęcia treści Statutu Stowarzyszenia (postanowienie z dnia 21.05.2018 roku).
 2. Rozszerzono cele Stowarzyszenia i formy ich realizacji.
 3. Dzięki dużej życzliwości dyrekcji Szkoły, będąc socjologiczną grupą celową, uzyskaliśmy ważny jej atrybut w postaci „ośrodka skupienia”, czyli lokum, w którym mogą spotykać się władze Stowarzyszenia, jego członkowie i coraz liczniejsi goście, w tym partnerzy i darczyńcy.
 4. Zaprojektowano nadruk na pisma wychodzące i inne dokumenty.
 5. Pozyskano meble zabezpieczające właściwe przechowywanie pieczątek i dokumentów, które zakupiła szkoła.
 6. Zbudowano nową stronę internetową Stowarzyszenia pod poprzednim adresem: stowarzyszenie.zsmeie.torun.pl i na bieżąco ją uzupełniano.
 7. Utworzono nowe adresy e – mail:
 1. Powiększono skład osobowy Zarządu z 3 do 6 osób.
 2. Opracowano i wprowadzono do użytku druki zapraszające do współpracy oraz deklaracje członkowskie.
 3. Rozszerzono kategorie członkowskie z jednej do pięciu:
 • członek zwyczajny,
 • indywidualny członek wspierający,
 • instytucjonalny członek wspierający,
 • indywidualny Honorowy Członek Stowarzyszenia,
 • instytucjonalny Honorowy Członek Stowarzyszenia.
 1. Opracowano ,,Kalendarium” ważnych wydarzeń w życiu Stowarzyszenia i bieżąco je aktualizowano na stronie internetowej.
 2. Opracowano projekt i wykonano Statuetki Stowarzyszenia oraz stosowny do nich dyplom.
 3. Opracowano i wykonano dyplom do nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
 4. Ustanowiono coroczne Święto Stowarzyszenia.
 5. Zawarto porozumienia o współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.
 6. Przystąpiono do projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”.
 7. Prezes Zarządu – mgr Jerzy Konopiński publikuje artykuły i informacje w Piśmie Pracowników i Studentów Wojskowej Akademii Technicznej ,,Głos Akademicki”.
 8. Zatrudniono pracownika Licencjonowanego Biura Rachunkowego w Toruniu do prowadzenia dokumentacji finansowo – rachunkowej Stowarzyszenia.
 9. Zlecono wykonanie i sfinansowano montaż banerów promujących Stowarzyszenie na szkolnym samochodzie służbowym.
 10. Ustanowiono Święto Patrona ZSMEiE, które obchodzone jest corocznie w dzień Jego urodzin – 19 grudnia.

Przyjazne wspieranie szkoły i uczniów nieuchronnie wymaga posiadania przez Stowarzyszenie stosownych środków finansowych. W latach 2017 – 2020 Stowarzyszenie uzyskało przychody w kwocie 83.607,30 zł, z czego darowizny ogólne i celowe od osób fizycznych i prawnych zamknęły się kwotą 71.832,30 zł. Pozyskano też darowizny rzeczowe o łącznej wartości 6.320 zł. Udzielone szkole i młodzieży wsparcie finansowe i rzeczowe opiewało na kwotę 83.490, 02 zł.
Wiązało się to z bardzo zwiększoną liczebnością Stowarzyszenia, która w lipcu 2020 roku wynosiła: 261 wszystkich członków, w tym:

 • 244 członków osobowych, w tym:
 • 216 członków zwyczajnych (65 kobiet, 151 mężczyzn), (195 pracujących, 21 emerytów);
 • 26 indywidualnych członków wspierających;
 • 4 członków honorowych;
 • 17 członków instytucjonalnych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu może poszczycić się czterema Członkami Honorowymi Stowarzyszenia. Są to:

 • mgr inż. Andrzej Liksza – Prezes Honorowy ANIRO Sp. z o. o w Toruniu;
 • bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek prof. WAT- rektor –komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • mgr Wojciech Kaliski – v- ce prezes firmy Segura Sp. z o.o. w Warszawie – syn Patrona ZSMEiE.
 • dr hab. inż. Marzenia Tykarska prof. WAT – prorektor ds. studenckich Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu uhonorowało i podziękowało za przyjazne wspieranie Szkoły i Stowarzyszenia następujące osoby fizyczne i prawne:

 • Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. w Sopocie,
 • ANIRO Sp. z o.o. w Toruniu,
 • AUTO REVE Sp. z o.o. w Toruniu,
 • Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie,
 • Wydział Cybernetyki WAT w Warszawie,
 • dr Ewę Łakoma – Wydział Cybernetyki WAT w Warszawie,
 • płk. rez. mgr. inż. Wiesława Szczygielskiego – Dział Spraw Studenckich WAT w Warszawie,
 • inż. Andrzeja Likszę – Honorowego Prezesa ANIRO Sp. z o.o. w Toruniu, Członka Honorowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE w Toruniu,
 • inż. Stanisława Wiśniewskiego – Lidera Projektu ANIRO Sp. z o.o. w Toruniu, indywidualnego członka wspierającego Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE w Toruniu,
 • Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o.o. w Toruniu,
 • Redakcję Pisma Pracowników i Studentów ,,Głos Akademicki” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego
  w Toruniu,
 • Jerzego Konopińskiego – prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Mobilizowano do członkostwa w Stowarzyszeniu i podejmowania aktywności pomocowej przez kierownictwa firm i instytucji (instytucjonalni członkowie wspierający). Należą do nich:

 • Wydział Cybernetyki WAT – Warszawa;
 • Wydział Elektroniki WAT – Warszawa;
 • Wydział Mechaniczny WAT – Warszawa;
 • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT – Warszawa;
 • ANIRO Sp. z o. o.;
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. – Sopot;
 • Wojewódzki Urząd Pracy – Toruń;
 • Salon Rowerowy – Tadeusz Kwiatkowski – Toruń;
 • MJB-JOBS – Toruń;
 • AUTO REVE Sp. z o. o. – Toruń;
 • H.U. Dystans – Jan Olkowski- Młyniec;
 • Izba Przemysłowo -Handlowa-Toruń;
 • Biuro Rachunkowe-Toruń;
 • Inno-Tech – Tomasz Kuryś – Toruń;
 • Miejski Zakład Komunikacji – Toruń;
 • H. U. „MAN” – Toruń;
 • WFU Serwis Sp. z o. o. – Warszawa.

W dniu 21 lipca 2020 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Udzieliło ono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrało na funkcję prezesa Zarządu ponownie Jerzego Konopińskiego.
W składzie nowego sześcioosobowego Zarządu znaleźli się również: Alicja Barwińska- Chmielewicz – sekretarz Zarządu (ponownie), Małgorzata Sentkowska – skarbnik Zarządu oraz członkowie Zarządu: Małgorzata Łopatko (ponownie), Martyna Konopińska i Arkadiusz Piwoński.
Wybrana została też Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w składzie: Renata Gac- przewodnicząca, oraz Robert Łukaszewski i Leszek Wydźgowski – członkowie.
Przyjęto również ,,Główne kierunki aktywności Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w kadencji 2020 – 2023”.
Duży nacisk planujemy kłaść, w kolejnych latach, na aplikowanie o dotacje ze środków publicznych.
Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego i sami nie możemy pozyskiwać jednego procenta podatku, czynimy to jednak za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole posiadającego KRS: 0000121592. Umieszczenie tego numeru
w części „J” PIT-u 37 oraz wpisanie pełnej nazwy i adresu naszej Szkoły w jego części „K” wesprze finansowo możliwość zrealizowania celów statutowych Stowarzyszenia, a w konsekwencji pomoże Szkole i jej uczniom.
Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej sensu stricte. Główną część jego dochodów stanowią składki członkowskie oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych.
Stając się członkami zwyczajnymi i wspierającymi, indywidualnymi i instytucjonalnymi macie Państwo szansę i możliwość wpływania na rozwój i pomyślność całego naszego kraju, bo jak twierdził nasz wielki wizjoner, ale i realista – kanclerz Jan Sariusz Zamoyski: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Aby móc skutecznie zapobiegać wpływom na młodzież negatywnych elementów współczesnej cywilizacji, Szkoła musi rozwijać i udoskonalać swoje intencjonalne oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze na uczniów. Wspierając za pośrednictwem Stowarzyszenia Szkołę, możecie mieć Państwo realny wpływ na to „chowanie”, zarówno w sferze wychowawczej, jak
i dydaktycznej, które wymagają szczególnego nakładu sił i kosztów.

  Zapraszając do współpracy pozostaję z wyrazami szacunku i sympatii

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE
mgr Jerzy Konopiński