Kalendarium – rok 2018

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2018 

 1. Odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, które uchwałami przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczno – finansowe Zarządu za rok 2017 oraz przyjęło nową wersję Statutu Stowarzyszenia.
 2. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21.05.2018 r., zatwierdził i przyjął nową treść Statutu Stowarzyszenia.
 3. Zaprojektowano i uruchomiono nową wersję strony internetowej Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE podpisało porozumienie o współpracy z Toruńskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.
 5. Opracowano i wykonano promocyjne teczki na dokumenty i pisma wychodzące.
 6. Członkowie Stowarzyszenia, z bardzo dużym zaangażowaniem, zorganizowali i zrealizowali wyjazd na ,,Dzień Otwarty WAT” 40 uczniów i 4 nauczycieli dofinansowując koszty tego przedsięwzięcia. Odwiedzono też grób patrona szkoły na Wojskowych Powązkach składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze.
 7. Dokonano zakupu 5 zestawów serwonapędów ze sterownikiem PLC MD – 535 i 6 osprzętów sterownika S7 – 1200 ze środków finansowych pozyskanych w ubiegłym roku od Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jako darowizny celowej.
 8. Pokryto koszty wyjazdu ucznia, jego rodzica i nauczyciela, który nastąpił w ubiegłym roku, do Warszawy na XII Międzynarodową Konferencję Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SEKON organizowanej przez WAT . Uczeń przedstawił tam referat i prezentację ,,Mikroprocesor DCE812” własnej konstrukcji za co otrzymał Nagrodę Specjalną Koordynatora Studenckiego Koła Naukowego.
 9. Ze środków finansowych Stowarzyszenia zakupiono ściankę reklamowo- promocyjną na użytek szkoły, co wiązało się, między innymi, z organizacją ,,Dnia Otwartego Szkoły” i ,,µElektra”.
 10. Stowarzyszenie, na wniosek nauczycielki – bibliotekarki szkolnej, dokonało zakupu 12 książek przeznaczonych na nagrody dla młodzieżowego aktywu bibliotecznego.
 11. Członkowie Stowarzyszenia wzięli aktywny udział, w zorganizowanej przez ANIRO Sp. z o.o. w porozumieniu ze szkołą, uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających byłego dyrektora Technikum Mechanicznego i Elektrycznego – Feliksa Lipkowskiego.
 12. Stowarzyszenie bardzo aktywnie zabiegało o udział naukowców i słuchaczy Wydziału Elektronicznego oraz Mechatroniki i Lotnictwa WAT, a także studentów – członków Technicznego Koła Naukowego przy Instytucie Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK z opiekunem naukowym –  absolwentem ZSMEiE oraz członkiem Stowarzyszenia, w Festiwalu Talentów Technicznych ,,µElektra”, a także sprawowało nad nimi opiekę.
 13. Członkowie Zarządu uczestniczyli w dwóch Zjazdach Absolwentów Szkoły, podczas których prezes Zarządu – mgr Jerzy Konopiński prezentował zebranym ideę, cele i zadania Stowarzyszenia oraz rozdał materiały promocyjne zapraszając do członkowstwa i współpracy.
 14. Sfinansowano zakup 6 silników serii E 192.12.13 oraz 4 silników serii E192.12.5 dla potrzeb Koła Technika przy ZSMEiE, niezbędnych do konstruowania robotów mobilnych.
 15. Delegacja Stowarzyszenia, reprezentująca również szkołę, uczestniczyła w ,,Święcie Wojskowej Akademii Technicznej” w Warszawie. Prowadzono kuluarowe rozmowy promujące Stowarzyszenie w środowisku uczelni, w wyniku, których pozyskano nowych indywidualnych członków wspierających, m.in. panią prorektor tej Akademii, a prezes Stowarzyszenia uhonorowany został przez dziekana Wydziału Elektronicznego WAT ryngrafem za współpracę.
 16. Prezes Zarządu udzielił w imieniu Stowarzyszenia pełnomocnictwa, wybranemu przez Radę Rodziców, Zespołowi Brokerów Ubezpieczeniowych ,,Gołębiewska” Sp. z o.o. w Bydgoszczy do reprezentowania ZSMEiE w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych uczniów. Tytułem prowizji Stowarzyszenie pozyskało kwotę 2 050 zł wpłaconą na konto w 2018 roku.
 17. Stowarzyszenie pozyskało kwotę 1 032,66  zł z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dedykowaną szkole przez darczyńców za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 18. Z inicjatywy wspólnej Dyrekcji Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia, po raz pierwszy od czasu nadania Szkole imienia prof. Sylwestra Kaliskiego w 1985 roku, zorganizowane zostało ,,Święto Patrona Szkoły”. Jego głównymi elementami były: wykład dr hab.inż. Jerzego Zielińskiego prof. WAT- ,,Spuścizna naukowa prof. Sylwestra Kaliskiego i jej współczesne zastosowania” (wysłuchało go ponad 200 uczniów i nauczycieli), quiz wiedzy o patronie szkoły (uczestniczyło 400 uczniów) i okolicznościowa ekspozycja zdjęciowo – treściowa ,,Człowiek i jego dzieło”. Wszystkie elementy tego święta organizowali członkowie Stowarzyszenia.
 19. Ze środków finansowych Stowarzyszenia zakupiono 11 antyram dla celów wystawienniczych szkoły.
 20. W roku 2018 zarząd Stowarzyszenia zbierał się czterokrotnie podejmując 16 uchwał.
 21. Do współpracy ze Stowarzyszeniem przystąpiło 56 członków zwyczajnych, 14 indywidualnych członków wspierających i 4 instytucjonalnych członków wspierających. Łączna liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi 91 osób.