Kalendarium – rok 2019

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2019 

 1. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali i zrealizowali wyjazd 23 uczniów i 2 nauczycieli na Warsztaty Innowacyjnych Technologii prowadzone przez Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
  Wyjazd dofinansowano ze środków pieniężnych Stowarzyszenia.
 2. Powołano pięcioosobowy zespół celowy, który ma przygotować aplikację dla pozyskiwania środków finansowych do realizowania tematycznych projektów we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 3. Emerytowany nauczyciel – członek Stowarzyszenia – Benedykt Deptuła wykonuje, przy zaangażowaniu własnych środków, pomoce dydaktyczne, które przekazuje do użytku w pracowniach przedmiotowych szkoły (np. płytka – badania wzmacniacza operacyjnego, dwa układy TTL do badania i programowania układów cyfrowych, płytka z fotopromilem FOK 2 /przełącznik zmierzchowy/, płytka układu oporników do połączeń szeregowych i równoległych oraz kondensator dekadowy ).
 4. Sporządzono ,,Kalendarium” najważniejszych wydarzeń dotyczących Stowarzyszenia od początku jego istnienia i umieszczono go na stronie internetowej. Będzie ono na bieżąco uzupełniane.
 5. Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, które jednogłośnie przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowo-merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018 oraz podjęło 6 uchwał, które mają wpływ na dalszą profesjonalizację Stowarzyszenia, wpływają na wzrost jego prestiżu i promują go w środowisku zewnętrznym.
 6. Po raz pierwszy Stowarzyszenie nadało tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu” dwóm osobom:
  – rektorowi – komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – gen. bryg. dr hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi prof. WAT;
  – prezesowi honorowemu ANIRO Sp. z o.o. w Toruniu – mgr. inż. Andrzejowi Likszy.
 7. Zarząd Stowarzyszenia ustanowił, jako formę wyróżnienia i podziękowania za przyjazne wspieranie Stowarzyszenia i ZSMEiE, przez osoby fizyczne i prawne współpracujące ze szkołą i Stowarzyszeniem, Statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”.
  Statuetki te wykonane są za specjalnie pozyskane darowizny celowe i nie obciążają składkowych finansów Stowarzyszenia.

  W tym roku, po raz pierwszy, przyznano je:
  – Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. w Sopocie,
  – ANIRO – Sp. z o.o. w Toruniu,
  – ,,AUTO REVE” Sp. z o.o. w Toruniu,
  – Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  – Wydziałowi Cybernetyki WAT w Warszawie,
  – dr Ewie Łakoma – Wydział Cybernetyki WAT w Warszawie,
  – płk. rez. mgr inż. Wiesławowi Szczygielskiemu – Dział Spraw Studenckich WAT w Warszawie.
 8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu ustanowiło Święto Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”. Będzie to święto ruchome, realizowane w formie wyjazdu integracyjnego do Ośrodka Wypoczynkowego ZSMEiE w Ostrowitem k/Czerska w Borach Tucholskich, w drugą lub trzecią sobotę września każdego roku. Do udziału w święcie zaproszone są osoby ze wszystkich kategorii członkostwa w Stowarzyszeniu. Zaproszenie z uszczegółowionym terminem wysyłane będzie do końca czerwca każdego roku drogą mailową z prośba o potwierdzenie udziału na mailowy adres Stowarzyszenia do 15 lipca każdego roku.
 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu pozyskało od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole darowiznę celową w kwocie 1 000zł, które przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczestników konkursowej wystawy dokonań podczas Festiwalu Talentów Technicznych µElektra.
 10. Pozyskano darowiznę celową od byłych uczniów Szkoły- członków Stowarzyszenia, za która zlec ono wykonanie 20 Statuetek Stowarzyszenia przez Z.H.U. Dystans – Jan Olkowski z Młyńca. Właściciel zakładu przystąpił do współpracy ze Stowarzyszeniem w roli indywidualnego, a firma w roli instytucjonalnego członka wspierającego i sponsorsko wykonał dodatkowo 6 statuetek.
 11. Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali i zrealizowali wyjazd 30 uczniów i 5 nauczycieli do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na ,,Dzień Otwarty WAT”. Stowarzyszenie dofinansowało koszty transportowe tej wycieczki dydaktyczno-poznawczej. Młodzież poznała Uczelnię i jej obiekty dydaktyczne oraz naukowe, obejrzała wiele ekspozycji sprzętowych oraz wysłuchała pogadanek pracowników naukowych Akademii pilotowana przez podchorążych, w tym 2 absolwentów Szkoły- członków Stowarzyszenia- st.szer.pchor. Piotra Gutowskiego i słuchacza studiów cywilnych – Pawła Jątczaka.
 12. Prezes Zarządu – mgr Jerzy Konopiński, sekretarz Zarządu – mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz, członek Zarządu – mgr Małgorzata Łopatko – dyrektor ZSMEiE, mgr Sylwia Sajdłowska-Mochalska i mgr Adrian Weredycki – członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystości nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu J.M. Rektorowi-Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie- gen.bryg.dr.hab.inż. Tadeuszowi Szczurkowi prof. WAT. Dalsze szczegóły uroczystości w artykule: „Zanim wybiorą Wojskową Akademię Techniczną…”.
 13. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, po raz pierwszy w swojej sześcioletniej historii ufundowało nagrody dla wyróżniających się uczestników części konkursowej Festiwalu Talentów Technicznych µElektra. Środki finansowe na ten cel pozyskaliśmy, w formie darowizny celowej, od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, pokryło koszty przygotowania poczęstunku dla gości Festiwalu.
 14. Stowarzyszenie pokryło koszty przejazdu uczniów i nauczycielki- uczestników Międzynarodowej Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SEKON organizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Organizacyjna i finansowa pomoc pozwoliła uczniom osiągnąć bardzo duże sukcesy naukowe podczas Konferencji.
 15. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego maturzystów naszej szkoły, które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2019 roku w Dworze Artusa, ważnym jej elementem było uhonorowanie trzech przedsiębiorstw, które w sposób bardzo istotny i efektywny przyjaźnie wspierają Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu w zakresie pomocy organizacyjnej, materialnej i dydaktycznej. Są to: ANIRO Sp. z o.o. w Toruniu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Słupsku i AUTO REVE Sp. z o.o. w Toruniu. Szczegóły wydarzenia w artykule: „Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE przyznało wyróżnienia w Dworze Artusa.”
 16. Stowarzyszenie sfinansowało zakup analogowego czujnika odległości Sharp GP 2YOA21YKOF oraz przewodów połączeniowych na łączną kwotę 552,92 złotych, które zostały wykorzystane do budowy robotów walczących mini sumo przez członków Koła Technika na zawody organizowane przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w dniu 25 kwietnia 2019 roku.
 17. Stowarzyszenie, ze środków własnych sfinansowało zakup książek do biblioteki szkolnej, które przeznaczone zostały na nagrody związane z funkcjonowaniem wypożyczalni w roku szkolnym  2018/2019.
 18. W dniu 19 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. W tym roku zrealizowała się ona z dużym udziałem Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE oraz jego członków. W lutym bieżącego roku Stowarzyszenie pozyskało do współpracy w roli członka zwyczajnego pana Tadeusza Kwiatkowskiego – absolwenta szkoły (rok matury- 1971) – właściciela Salonu Rowerowego ,,Rowery Kwiatkowski”, który to salon jest instytucjonalnym członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Pan Kwiatkowski zadeklarował fundowanie, każdego roku, nagrody w postaci roweru dobrej klasy, dla najlepszego ucznia szkoły. W tym roku szkolnym był to uczeń klasy I o specjalności programista. Nagrodę wręczył jej fundator wraz z panią Małgorzatą Łopatko – dyrektorem Szkoły i członkiem Zarządu Stowarzyszenia, panem Jerzym Konopińskim – prezesem Zarządu Stowarzyszenia oraz panem Adrianem Weredyckim –  wychowawcą klasy I i członkiem Stowarzyszenia. Nagrody ufundowały też inne firmy- instytucjonalni członkowie Stowarzyszenia: ANIRO sp. z o.o., którą reprezentował indywidualny członek wspierający Stowarzyszenia – pan Stanisław Wiśniewski (absolwent szkoły – rocznik 1971) oraz FHU Man, którą reprezentował jej właściciel pan Maciej Partyka (również absolwent naszej szkoły).
 19. Prezes Zarządu Stowarzyszenia – mgr Jerzy Konopiński przedstawił autorski wniosek o powołanie Koła Turystyki Rowerowej przy ZSMEiE, którego opiekunem byłby członek zwyczajny Stowarzyszenia – nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole – mgr Arkadiusz Piwoński. Nauczyciel ten organizuje aktualnie turystykę rowerowa dla uczniów w sposób nieformalny. W sprawie tej podjęto Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia nr 23/2019. Patronat formalno – merytoryczny nad kołem pełnić będą:
  – Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych,
  – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych,
  – Salon Rowerowy – Tadeusz Kwiatkowski.
 20. Po raz kolejny emerytowany nauczyciel ZSMEiE członek zwyczajny Stowarzyszenia- pan Benedykt Deptuła, wykorzystując własne środki finansowe powiększone o dotację ze strony Stowarzyszenia, wykonał następujące urządzenia elektroniczne:
  – przełącznik fotoelektryczny,
  – połączenie między licznikiem modulo 10 a wyświetlaczem,
  – układ ALU-UCY 74181 (układ arytmetyczno-logiczny),
  – stabilizator prądu do badania zasilacza stabilizowanego,
  – łącznik prądu jednofazowego z triakiem,
  – indykator logiczny ,,1” TTL,
  – sumator 4-bitowy SN 7483.
  Zostały one przekazane do pracowni elektrycznej i elektronicznej z przeznaczeniem do ćwiczeń praktycznych realizowanych przez uczniów.
 21. Zarząd Stowarzyszenia uchwalił wydzielenie z budżetu kwoty z dochodu ze składek członkowskich na fundusz okolicznościowy – telegramy i pisma (np. ślubne, wiązanki pogrzebowe, itp.). Do połowy września bieżącego roku, specjalnie zaprojektowane życzenia, przekazano dwóm parom nowożeńców – członkom Stowarzyszenia: Martynie i Adrianowi oraz Ewie i Markowi.
 22. Na zlecenie Zarządu Stowarzyszenia Z.H.U.Dystans – Jan Olkowski z Młyńca wykonał puchary i dyplomy związane z planowanymi turniejami: szachowym i tenisa stołowego podczas Święta Stowarzyszenia. Firma ta, będąca instytucjonalnym członkiem wspierającym, ufundowała wykonanie 4, spośród zamówionych 6, pucharów.
 23. Stowarzyszenie z finansowych środków własnych zakupiło niszczarkę Fellowes za kwotę 640 zł i przekazało ją w użytkowanie internatowi szkolnemu.
 24. Na mocy Uchwały nr 6/2019 z dnia 7 marca br. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, z inicjatywy prezesa Zarządu Stowarzyszenia – mgr. Jerzego Konopińskiego, w szóstym roku istnienia Stowarzyszenia, w dniach 14 i 15 września tego roku obchodziliśmy pierwszy raz Święto Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Impreza, o charakterze pikniku integracyjnego odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym ZSMEiE w Ostrowitem k/Czerska w Borach Tucholskich, dokąd autokarem udała się 39 osobowa grupa członków Stowarzyszenia. Szczegóły święta w artykule: „Święto Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE w Borach Tucholskich„.
 25. Dla potrzeb kwaterunkowych internatu szkolnego, Stowarzyszenie z własnych środków finansowych zakupiło 15 kołder, 15 poduszek i 15 koców.
 26. Dzięki finansowym środkom własnym i pozyskanym darowiznom Stowarzyszenie zakupiło i przekazało w użytkowanie szkole, dla potrzeb realizacji zajęć wychowania fizycznego, 10 materacy gimnastycznych i 12 kijów do unihokeja za łączną kwotę 3 869,88 zł.
 27. Dla potrzeb realizacji programy działania Koła Technika przy ZSMEiE zakupiono ze środków własnych Stowarzyszenia 2 czujniki do konstrukcji robotów mini SUMO za kwotę 110 zł.
 28. Z finansowych środków własnych Stowarzyszenia zakupiono 10 radioodtwarzaczy dla potrzeb nauczania językowego oraz przebiegu matur językowych za kwotę 2 790 zł.
 29. Stowarzyszenia od lat prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci niepełnosprawnych z klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu pozyskując środki finansowe ze zbiórki nakrętek plastikowych wśród wychowanków i pracowników Internatu ZSMEiE.
  W 2019 roku, z inspiracji nauczycielki klas integracyjnych, prezes Zarządu Stowarzyszenia, pozyskał sponsora na rzecz zakupu specjalistycznego wózka inwalidzkiego – firmę ANIRO sp. z o. o.w Toruniu – instytucjonalnego członka wspierającego, która sfinansuje zakup tego urządzenia za kwotę ponad 5 000zł.
 30. Połączona delegacja Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE wzięła udział w uroczystości Święta Wojskowej Akademii Technicznej i Dnia Podchorążego w dniu 29 listopada 2019 roku.
  Więcej o tym przedsięwzięciu w artykule: „Wyjazd na Święto Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie”.
 31. Z inspiracji prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE zaprojektowana została i wykonana stała ekspozycja: „Człowiek i jego dzieło” poświęcona Patronowi Szkoły gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestrowi Kaliskiemu. Ekspozycja składająca się z 15 plansz – antyram zawiera 94 zdjęcia związane z życiem i dokonaniami prof. Kaliskiego oraz notę biograficzną. Projektem i realizacją przedsięwzięcia zajęli się członkowie Stowarzyszenia: mgr Jerzy Konopiński, Małgorzata Sentkowska i mgr Adrian Weredycki. Inicjatywa ta sfinansowana została ze środków pieniężnych Stowarzyszenia.
  Szczegółowy opis i fotorelacja w artykule: „Święto Patrona Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”
 32. Podczas uroczystej Wieczerzy Wigilijnej, która odbyła się w Internacie naszej szkoły w dniu 17 grudnia 2019 roku, prezes Stowarzyszenia przekazał na ręce przewodniczącego Młodzieżowej Rady Internatu prezent w postaci 3 piłek do siatkówki pozyskanych jako darowiznę od firmy ubezpieczeniowej „Wojciechowski – Finanse i ubezpieczenia”.
 33. Kolejny raz członek Stowarzyszenia, emerytowany nauczyciel ZSMEiE pan Benedykt Deptuła angażując serce, umysł i umiejętności manualne oraz środki własne wykonał następujące urządzenia elektroniczne dla potrzeb pracowni elektronicznej:
  – zestaw przewodów elektrycznych – przedłużacze i przewody z różnymi końcówkami do podłączania układów elektrycznych niskiego napięcia,
  – czwórniki łańcuchowe: czwórnik „T- podwójne”, czwórnik „łańcuchowy RC”, czwórnik „łańcuchowy CR”, czwórnik „T – zbocznikowane”.
 34. Stowarzyszenie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zorganizowało w dniu 19 grudnia 2019 II Święto Patrona ZSMEiE. Jego elementami składowymi były:
  – odsłonięcie ekspozycji „Człowiek i jego dzieło” poświęconej prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, którego dokonali: pani mgr Małgorzata Łopatko –dyrektor ZSMEiE, płk. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz z WAT oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE – mgr Jerzy Konopiński;
  – wykład , płk. w st. spocz. prof. dr. hab. inż. Zdzisława Jankiewicza z Instytutu Optoelektroniki  WAT: „Polska w badaniach laserowej syntezy termojądrowej. Wspomnienie o profesorze S.Kaliskim”;
  – rozstrzygnięcie quizu wiedzy o profesorze Kaliskim zorganizowanego przez mgr Alicję Barwińską- Chmielewicz oraz wręczenie nagród zwycięzcom.
 35. Do wszystkich członków Stowarzyszenia prezes Zarządu wysłał życzenia świąteczne i noworoczne.
 36. Z inspiracji prezesa Zarządu Stowarzyszenie pozyskało od ANIRO Sp. z o.o. darowiznę celową na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu. (ANIRO Sp. z o.o. sfinansuje koszt zakupu wózka na podstawie otrzymanej faktury od wytwórcy urządzenia).