Kalendarium – rok 2021

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2021

 1. Stowarzyszenie pozyskało od Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o. w Toruniu zestaw 9 pomocy dydaktycznych dla potrzeb klasopracowni fizyki za łączną kwotę 1676,80 złotych.
 2. Opracowano „Apel do Przyjaciół” w sprawie pozyskiwania, od członków Stowarzyszenia, kwot z odpisu  1%  podatku dochodowego od osób fizycznych i przesłano je drogą mailową.
 3. Opracowano wstępną wersję „Spisu treści” do planowej monografii Szkoły na jej 80- lecie w roku 2025.
 4. Przygotowano nową wersję dyplomu dla zwycięzców Quizu wiedzy o prof. Sylwestrze Kaliskim, który jest elementem corocznych obchodów Święta Patrona Szkoły. Autorką quizu i jego realizatorką jest mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz- członek Zarządu Stowarzyszenia.
 5. W ramach współpracy Szkoły i Stowarzyszenia z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie odbyły się XX Warsztaty Informatyczne Wydziału Cybernetyki WAT oraz VII Warsztaty Innowacyjnych Technologii WAT.
  Uczniowie 11 klas naszej Szkoły zapoznali się z 11 tematami Warsztatów, przekazanymi zdalnie ze względu na epidemię koronawirusa. Opiekę naukową sprawowała pani dr Ewa Łakoma z Wydziału Cybernetyki WAT- indywidualny członek wspierający Stowarzyszenia. Koordynatorem ze strony ZSMEiE był pan mgr Adrian Weredycki- członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 6. Na zaproszenie prezesa Zarządu Stowarzyszenia do ZSMEiE z wizytą przybył syn Patrona Szkoły- mgr Wojciech Kaliski.
  Gospodarzem spotkania była pani dyrektor Szkoły- mgr Małgorzata  Łopatko- członek Zarządu Stowarzyszenia. W rozmowach udział wzięła również pani Małgorzata Sentkowska – skarbnik Zarządu Stowarzyszenia. Pan Kaliski przekazał prezesowi pamiątki po swoim ojcu( niezwykle cenne oryginalne dokumenty i przedmioty). Będą one stanowiły trzon stałej ekspozycji poświęconej pamięci gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestrze Kaliskim.
 7. Prezes Zarządu- mgr Jerzy Konopiński wraz z członkiem Zarządu- mgr Małgorzatą Łopatką wręczyli panu Wojciechowi Kaliskiemu dyplom potwierdzający nadanie mu tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu.
 8. Na zaproszenie mgr Małgorzaty Łopatko – dyrektora ZSMEiE i mgr Jerzego Konopińskiego-prezesa Zarządu Stowarzyszenia w szkole gościł mgr. inż. Zbigniew Srokowski- prezes  Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o. w Toruniu.
  W rozmowach udział brały też: mgr inż. Jolanta Pokorska- kierownik Kształcenia Praktycznego i pani Małgorzata Sentkowska – specjalista ds. administrowania praktykami zawodowymi. Rozmawiano o dotychczasowej współpracy i projektowano dalsze formy współdziałania, a tu głownie o  przyjmowaniu  przez Hurtownie uczniów na praktyki zawodowe.
  Dyrektor Szkoły i prezes Stowarzyszenia wręczyli podziękowania dla prezesa Zbigniewa Srokowskiego oraz kierownika Działu Zakupów i Logistyki- inż. Leszka Jurkiewicza za przyjazne wsparcie Szkoły w postaci darowizny rzeczowej –pomocy dydaktycznych dla klasopracowni fizyki.
 9. Prezes Zarządu mgr Jerzy Konopiński, w asyście członka Zarządu- mgr Małgorzaty Łopatko, wręczył na ręce prezesa mgr. inż. Zbigniewa Srokowskiego Statuetkę Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu przyznaną przez Zarząd Stowarzyszenia dla Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o. w Toruniu. W tej podniosłej uroczystości udział wzięły panie Jolanta Pokorska i Małgorzata Sentkowska.
 10. W dniu 2 lutego 2021 roku doszło do spotkania, w którym ze strony Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu uczestniczyły: mgr Małgorzata Łopatko- dyrektor Szkoły, mgr inż. Jolanta Pokorska- kierownik Kształcenia Praktycznego i pani Małgorzata Sentkowska – specjalista ds. administrowania praktykami zawodowymi, ze strony Stowarzyszenia mgr Jerzy Konopiński-prezes Zarządu oraz wyżej wymienione panie – członkinie Stowarzyszenia, a ze strony firmy MARCUS DESIGN Sp. z o. o. Sp. k.- jej prezes Marek Okoński i pan Wojciech Sikorski- specjalista ds. marketingu. Omówiono sprawę możliwości odbywania w zakładzie praktyk zawodowych przez uczniów. 
 11. Pracownie szkolne oraz Koło Technika przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu wzbogaciły się o kolejne urządzenia i podzespoły przekazane przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Stowarzyszenie pozyskało je, po raz kolejny, od członka zwyczajnego Stowarzyszenia, pana Benedykta Deptuły- emerytowanego nauczyciela Szkoły.
  Tym razem są to: komparator 4 bitowy (SN7485), sumator 8 bitowy (SN7483,7486), sumator 4 bitowy (SN7483), sumator 4 bitowy (SN7483, 7404), zasilacz do układów elektronicznych 6,5 V/0,4A, sterownik prądu 1 – fazowego 220 V/Rw = 2200W, układ zasilacza komputerowego (transformator + wentylator), komplet oporników i kondensatorów, przewód sieciowy do zasilania, komplet kondensatorów, układ elektroniczny z radiatorami, komplet oporników i potencjometrów, komplet kondensatorów elektrolitycznych o różnych pojemnościach, kondensatory i oporniki, dwa komplety: kondensator + potencjometr + opornik, kondensatory elektrolityczne na płytkach, komplet kondensatorów do montowania w układach elektrycznych i elektronicznych  oraz prostowniczy układ selenowy.
 12. Prezes Zarządu w imieniu Stowarzyszenia oraz pani dyrektor Szkoły zlecili wykonanie repliki munduru gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestra Kaliskiego- Patrona Szkoły. Replikę wykona Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Hero-Collection Sp. J. z Poznania za kwotę 2 500 złotych. Sponsorem tego kosztu jest Mateusz Lewicki-członek zwyczajny Stowarzyszenia- absolwent Szkoły( matura 2017). Replika munduru będzie elementem stałej ekspozycji poświęconej Patronowi Szkoły: „Przeszedł z życia do pamięci…”. 
 13. Prezes Zarządu zlecił wykonanie gablot wystawienniczych do ekspozycji dokumentów i pamiątek po prof. Sylwestrze Kaliskim. Gabloty wykona firma „Marcin Bądkowski-Stolarstwo” z Torunia za kwotę 16 000 złotych. Pieniądze te zamierzamy pozyskać od sponsorów prywatnych i instytucjonalnych.
 14. Prezes Zarządu, w dniu 9 marca 2021 roku, w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu, pożegnał na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu, Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych – pana Janusza Grzempkę.
 15. Stowarzyszenie objęło patronatem chorą trzymiesięczną Kiarę Wilamowską w odpowiedzi na prośbę jej rodziców wyrażoną w „ Apelu o pomoc”  i popartą wnioskiem pielęgniarki szkolnej – członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
  Patronat polega na:
  – comiesięcznej wpłacie na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” kwoty 100 złotych z puli finansowych środków własnych Stowarzyszenia
  – zbieraniu nakrętek plastikowych w internacie szkolnym
  – pozyskaniu do współdziałania, w zakresie zbiórki nakrętek na rzecz Kiary, Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu
  umieszczeniu „Apelu o pomoc” na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz stowarzyszeniowym funpage na Facebooku.
 16. Zarząd Stowarzyszenia rekomendował dyrekcji Szkoły przygotowanie nowej, pełnej wersji monografii szkoły z okazji 80-tej rocznicy jej powstania przypadającej w 2025 roku.
  Zarząd zadeklarował udział Stowarzyszenia w realizacji tego przedsięwzięcia w aspekcie merytorycznym, organizacyjnym i finansowym
 17. Zarząd Stowarzyszenia zaaprobował i zatwierdził, opracowane przez prezesa, nowe wersje druków związanych z procesem naboru nowych członków do Stowarzyszenia:
  – „Informacja o Stowarzyszeniu”,
  – „Pismo do absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu”
  – „Zaproszenie dla Przyjaciół”(dotyczy kandydatów na członka zwyczajnego)
  – „Zaproszenie do przyjaznego wspierania szkoły” (dotyczy kandydatów na indywidualnego członka wspierającego)
  – „Zaproszenie do współpracy”(dotyczy kandydatów na instytucjonalnego członka wspierającego).
 18. W związku z panującą epidemią COVID- 19 i związanym z tym zdalnym nauczaniem, w celu jego usprawnienia, Stowarzyszenie z finansowych  środków własnych, zakupiło dla potrzeb szkoły trzy słuchawki bezprzewodowe oraz kamerę „Terra webcom”za łączną kwotę 456,77 złotych.
 19. Stowarzyszenie, mimo stanu epidemicznego, ale w zgodzie z pełnym reżimem sanitarnym odbyło obrady swojego najwyższego organu-Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, które podjęło 10 uchwał dotyczących:
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowo-merytorycznego Zarządu Stowarzyszenia za 2020 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium (uchwała nr 1)
  – nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu: inż. Zbigniewowi Srokowskiemu – prezesowi Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o. o. w Toruniu (uchwała nr 2), Jarosławowi Mokwińskiemu- prezesowi AUTO REVE Sp. z o. o. w Toruniu (uchwała nr 3), płk. w st. spocz. mgr. inż. Wiesławowi Szczygielskiemu-starszemu specjaliście w Dziale Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (uchwała nr 4), inż. Stanisławowi Wiśniewskiemu Liderowi Projektu ANIRO Sp. z o. o. w Toruniu (uchwała nr 5), mgr Januszowi Grzempce – właścicielowi firmy Ekon-Fin w Toruniu (uchwała nr 6 post factum – pośmiertne zatwierdzenie uchwały Zarządu),
  – zwolnienia dr. Leszka Wydźgowskiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – na jego prośbę (uchwała nr 7),
  – wyboru uzupełniającego na funkcję członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mateusza Lewickiego (uchwała nr 8),
  – objęcia patronatem Stowarzyszenia chorego dziecka – Kiary (uchwała nr 9),
  – zainicjowania działań na rzecz opracowania i wydrukowania monografii szkoły (uchwała nr 10).
 20. Prezes Zarządu przekazał do biblioteki szkolnej, podarowaną Stowarzyszeniu przez inż. Waldemara Tomaszewskieg o- członka zwyczajnego Stowarzyszenia, darowiznę rzeczową w postaci 10 zestawów (książka + płyta) do nauki języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego).
 21. Funkcjonował stowarzyszeniowy funpage na Facebooku. Jego twórcami i operatorami są: mgr Martyna Konopińska – członek Zarządu i Bartosz Zegarski – członek zwyczajny Stowarzyszenia.
 22. Pracownie przedmiotowe i Koło Technika przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu wzbogaciło się o kolejne urządzenia i podzespoły przekazane przez mgr. inż. Benedykta Deptułę- emerytowanego nauczyciela szkoły i członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Darczyńca ten od lat przyjaźnie i efektywnie utrzymuje kontakty i współpracę ze Stowarzyszeniem, Szkołą i uczniami, bezinteresownie, a wręcz przy angażowaniu finansowych środków własnych- przekazując pomoce naukowe, które sam wykonuje. Tym razem mgr inż. Benedykt Deptuła przekazał 509 obiektów elektrycznych i elektronicznych.
 23. Stowarzyszenie, po raz drugi już, pozyskało dla klasopracowni fizyki od Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o. o. w Toruniu pomoce dydaktyczne w ilości 5 sztuk o łącznej wartości 11 77,91 złotych.
 24. Stowarzyszenie, wspólnie ze Szkoła i Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie współorganizowało kolejną edycję wykładów popularno-naukowych z cyklu: „Uczelnia szkole, naukowcy uczniom” (w formule on line).
 25. Prezes Zarządu wystąpił z wnioskiem do Krajowego Rejestru o zmianę danych podmiotu (w związku ze zmianą składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia) i uzyskał pozytywne postanowienie w tej sprawie od Sądu Rejonowego Toruniu VII Wydziału Gospodarczego KRS.
 26. Prezes, działając w imieniu Stowarzyszenia przesłał na ręce JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie- płk.prof.dr.hab.inż. Przemysława Wachulaka, list gratulacyjny z okazji 70 rocznicy powstania tej uczelni.
 27. Prezes, działając w imieniu Stowarzyszenia przesłał na ręce mgr. Huberta Kaźmierskiego-Redaktora Naczelnego Głosu Akademickiego Pisma Pracowników i Studentów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie list gratulacyjny z okazji 25-lecia istnienia tego medium.
 28. Stowarzyszenie pozyskało od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole kwotę 719,55 złotych jako darowiznę z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych dedykowanego Zespołowi Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, którą na mocy Uchwały nr 17/2021 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 16.11.2021 roku przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji Święta Patrona Szkoły.
 29. Stowarzyszenie pozyskało od firmy ubezpieczeniowej WFU Serwis Sp. z o.o. w Toruniu kwotę 2 600 złotych z tytułu udzielenia jej pełnomocnictwa do reprezentowania ZSMEiE w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych uczniów, którą na mocy Uchwały nr 18/2021 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 16.11.2021 roku przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji stałej ekspozycji poświęconej osobie i dokonaniom Patrona Szkoły-gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestra Kaliskiego.
 30. Stowarzyszenie przekazało 1 000 złotych z finansowych środków własnych na rzecz zakupu kart prezentowych Empik, jako nagród dla wyróżniających się maturzystów.
 31. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, pokryło koszt wytworzenia 200 sztuk teczek promocyjnych na rzecz Szkoły oraz 100 sztuk na potrzeby Stowarzyszenia za ogólną kwotę 1 500 z złotych.
 32. W związku z organizowaną stałą ekspozycją poświęconą osobie i dokonaniom gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestra Kaliskiego – Patrona Szkoły, prezes Zarządu pozyskał 718 obiektów wystawienniczych, w tym 555 oryginałów, 14 replik i 149 kserokopii od następujących darczyńców:
  – Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
  – Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
  – Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie
  – Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  – Pana mgr Wojciecha Kaliskiego z Warszawy – syna Patrona Szkoły, który przekazał nam 150 dokumentów, w tym 133 oryginały, zegarek swojego ojca i 385 oryginalnych zdjęć,
  – Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszwie
  – Pana dr. Pawła Brudek z Warszawy
  – Pana st. chor. rez. Grzegorza Rosińskiego z WAT w Warszawie
  – Pana Michała Zaleskiego- Prezydenta Miasta Torunia
  – Urzędu Miasta Torunia
  Te wszystkie, wymienione powyżej, liczby najlepiej określają unikalność w skali polski naszej stałej ekspozycji poświęconej dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestrowi Kaliskiemu.
 33. Dla finansowego zabezpieczenia kosztów organizacji ekspozycji, prezes mgr Jerzy Konopiński pozyskał 45 sponsorów, którzy wsparli przedsięwzięcie wystawiennicze łączną kwotą ponad 22 tysiące złotych, co pokryło dotychczasowe wydatki.
 34. Na osobistą prośbę prezesa Zarządu, poeta Jacek Cygan (absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, który osobiście znał prof. Sylwestra Kaliskiego), stworzył specjalnie na okoliczność wystawy, sugestywny i piękny utwór ,,Do Profesora Sylwestra Kaliskiego”, który prezentowany był podczas uroczystości otwarcia ekspozycji i wchodzi w jej skład.
 35. Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia – mgr Alicja Barwińska – Chmielewicz przeprowadziła IV edycję Szkolnego Quizu o prof. Sylwestrze Kaliskim, w którym udział wzięło 156 uczniów. Zwycięzcami zostali Grzegorz Hish z I T, Kacper Pietraszyński z I K i Mikołaj Ryński z I P. Dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminę Miasta Toruń wręczyli: Zbigniew Fiderewicz – Wiceprezydent Miasta Torunia i Anna Łukaszewska – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia podczas uroczystości Święta Patrona Szkoły.
 36. Dnia 15 grudnia 2021 roku, a więc w przededniu 96 rocznicy urodzin prof. Sylwestra Kaliskiego, w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych miało miejsce największe wydarzenie drugiego roku III kadencji Zarządu Stowarzyszenia – uroczystość Święta Patrona Szkoły połączona z otwarciem stałej ekspozycji poświęconej prof. dr. hab. inż. Sylwestrowi Kaliskiemu. Więcej informacji w artykule „Unikalna wystawa w toruńskim elektryku”
 37. Zarząd Stowarzyszenia w 2021 roku przyznał Statuetki Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu następującym osobom fizycznym i prawnym:
  – inż. Benedyktowi Deptule – emerytowanego nauczycielowi Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych – członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia
  – Redakcji Głosi Akademickiego Pisma Pracowników i Studentów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  – inż. Andrzejowi Likszy – Prezesowi Honorowemu ANIRO Sp.z o.o.w Toruniu – honorowemu członkowi Stowarzyszenia
  – mgr. inż. Stanisławowi Wiśniewskiemu – kierownikowi projektu ANIRO Sp.z o.o. w Toruniu
 38. Prezes Zarządu otrzymał w prezencie od płk.prof.dr.hab.n.mat.inż. Jerzego Gawineckiego z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – twórcy Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. prof. Sylwestra Kaliskiego trzy publikacje książkowe jego autorstwa, które przekazał do szkolnej pracowni matematycznej.
 39. Prezes zaprojektował kartę z życzeniami świątecznymi oraz noworocznymi i graficznie opracowaną przez mgr Tomasza Gąsiorowskiego, wysłał drogą mailowo do członków Stowarzyszenia i Przyjaciół Szkoły a także umieścił na facebooku i na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 40. W 2021 roku Stowarzyszenie powiększyło swoją liczebność o 22 nowych członków zwyczajnych i 2 instytucjonalnych członków wspierających.
  W związku z powyższym, na dzień 31.12.2021 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych liczyło 300 osobowych i instytucjonalnych podmiotów, w tym:
  – 241 członków zwyczajnych
  – 27 indywidualnych członków wspierających
  – 23 instytucjonalnych członków wspierających
  – 9 członków honorowych.