Kalendarium – rok 2022

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2022

 1. Stowarzyszenie było współorganizatorem zajęć popularno-naukowych w formie XXI Warsztatów Informatycznych Wydziały Cybernetyki WAT oraz VIII Warsztatów Innowacyjnych Technologii WAT. Warsztaty te odbyły się w dniach 4, 5 i 10 stycznia 2022 roku w formule on-line, ze względu na trwającą nadal pandemię, a zajęcia prowadzone były przez doktorantów Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej.
  Temat: „Charakterystyka pojazdów eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP w aspekcie ich mobilności i przejezdności terenu” przygotowali: mgr inż. Marcin Dejewski, mgr inż. Jakub Konwerski, mgr inż. Mateusz Kunikowski i mgr inż. Daniela Szpaczyńska (4.01.2022r.).
  Temat: „Światłowody w życiu i w nauce” zaprezentowali: mgr inż. Szymon Fiderkiewicz, mgr inż. Mateusz Majszyk, mgr inż. Estera Pawlikowska i mgr inż. Tomasz Trzciński (4.01.2022r.).
  Temat: „Czy inżynier musi umieć liczyć? Czyli jak projektować, żeby nikogo nie zabić” zrealizowali: mgr inż. Iga Barca, mgr inż. Mateusz Majdrak, mgr inż. Kamil Pazur, mgr inż. Patryk Szwajkowski (5.01.2022r.).
  Treści tematu: „TAJNE/POUFNE – kilka słów o szyfrach i hasłach” przekazali: mgr inż. Łukasz Dzierzkowski, mgr inż. Robert Jarosz i mgr inż. Mateusz Wróbel (10.01.2022r.).
  Powyższe wykłady przyniosły nauczycielom korzyści poznawcze, zarówno w odniesieniu do ich strony merytorycznej jak i metodycznej, a uczniom dały wgląd w ponadprogramowe treści nauczania.
 2. Prezes Zarządu – mgr Jerzy Konopiński aktywnie uczestniczył, wraz z mgr Małgorzatą Łopatko – dyrektorem ZSMEiE i Moniką Ziębą – kierownikiem gospodarczym Szkoły w spotkaniu z Michałem Zaleskim – Prezydentem Miasta Torunia i Anną Łukaszewską – dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. Spotkanie to dotyczyło reakcji i ustosunkowania się do decyzji Burmistrza Czerska o wymówieniu Szkole dzierżawy części działki w miejscowości Ostrowite, na której zlokalizowany jest, od 50 lat, Ośrodek Wypoczynkowy ZSMEiE w Toruniu. Jedną z opcji jest jeszcze możliwość wykupienia całości gruntu Ośrodka przez Gminę Miasta Toruń. Prezes, działając w imieniu Stowarzyszenia, wręczył Prezydentowi Miasta Torunia stosowne pismo wspierające Szkołę w jej staraniach o uratowanie obiektu wypoczynkowego, ale również dydaktyczno–wychowawczego dla uczniów szkoły, wychowanków internatu i członków Stowarzyszenia (lekcje terenowe i biwaki, realizacja Święta Stowarzyszenia).
 3. W związki z podsumowaniem i analizą stanu płacenia składek członkowskich, prezes w imieniu Zarządu opracował i wysłał stosowne pismo do „dłużników”. Z żalem skonstatowaliśmy, że jednego z podstawowych statutowych obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia nie wypełniło do 31.12.2021 roku 117 osób na łączną kwotę 8 390 zł.
 4. Prezes Zarządu, wraz z grafikiem komputerowym mgr. Tomaszem Gąsiorowskim – członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, opracował druk specjalnych podziękowań dla darczyńców, sponsorów – osób i instytucji, które przyczyniły się do przygotowania i zrealizowania Święta Patrona Szkoły i otwarcia stałej ekspozycji poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż Sylwestra Kaliskiego. Podziękowania te, wydrukowane przez panią Małgorzatę Sentkowską, dostarczono adresatom, w imieniu Dyrekcji Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia, drogą mailową, listownie i osobiście.
 5. Zarząd Stowarzyszenia wraz z Dyrekcją Szkoły wykonał i skierował podziękowania do:
  – Prezydenta Miasta Torunia – Michała Zaleskiego,
  – Dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie – dr. hab. Andrzeja Gałkowskiego,
  – Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie – płk.prof.dr.hab.inż. Przemysława Wachulaka,
  – Prorektora ds. Wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – płk. Grzegorza Kaliciaka,
  – Dziekana Wydziału Cybernetyki Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – dr.hab.inż. Zbigniewa Tarapaty prof.WAT,
  – Dziekana Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – dr.hab.inż. Stanisława Kachela prof. WAT,
  za wystosowane gratulacje za inicjatywę i jej efekt oraz życzenia do organizatorów tegorocznego Święta Patrona Szkoły i towarzyszącego mu otwarcia stałej ekspozycji poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż Sylwestra Kaliskiego.
 6. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło 60 kopert A4 specjalnego przeznaczenia dla potrzeb korespondencyjnych Szkoły.
 7. Prezes Zarządu otrzymał w prezencie, za inicjatywę i zrealizowanie stałej ekspozycji poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego, od płk.prof.dr.hab.n.mat.inż. Jerzego Gawineckiego – twórcy Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. prof. Sylwestra Kaliskiego oraz byłego dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, trzy publikacje książkowe jego autorstwa, które prezes przekazał do szkolnej pracowni matematyki.
 8. Na zaproszenie prezesa Zarządu, w dniu 27.01.2022 roku, gościł w szkole mgr. Jarosław Mokwiński – prezes AUTO REVE Sp. z o.o. w Toruniu. Okolicznością przybycia pana Prezesa było głównie wręczenie mu dyplomu do tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Aktu tego dokonali: prezes Zarządu Stowarzyszenia – mgr Jerzy Konopiński oraz mgr Małgorzata Łopatko – dyrektor Szkoły oraz członek Zarządu Stowarzyszenia. W uroczystości udział brali też: mgr Renata Gac – zastępca dyrektora Szkoły oraz przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Mateusz Lewicki – członek Komisji Rewizyjnej – absolwent szkoły i sponsor zakupu repliki munduru generalskiego, elementu wystawienniczego ekspozycji. Pan prezes Mokwiński występował w Szkole również w roli sponsora w/w wystawy i z tego tytułu otrzymał, od Dyrekcji Szkoły i Zarządu Stowarzyszenia, specjalne podziękowania w formie dyplomu.W dalszej części spotkania rozmawiano o sytuacji szkoły i firmy w dobie pandemii koronawirusa i „nowego ładu”. Ustalono dalsze formy współpracy, w tym problem przyjmowania uczniów na praktyki i staże. Na koniec gość zwiedził ekspozycję poświęconą prof. Sylwestrowi Kaliskiemu oprowadzony przez jej twórcę – prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Zarząd Stowarzyszenia, z finansowych środków pozyskanych od sponsorów na organizację Święta Patrona Szkoły i otwarcia wystawy poświęconej prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, pokrył koszty wytworzenia i przekazania dyplomów – podziękowań osobom i instytucjom będących darczyńcami rzeczowymi, sponsorami i współpracownikami organizacyjnymi w/w uroczystości. Sygnowali je: mgr Małgorzata Łopatko – dyrektor ZSMEiE oraz mgr Jerzy Konopiński – prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE.
  Dokument zaprojektował i drogą pocztową przekazał adresatom – prezes Zarządu. Przy pomocy grafiki komputerowej, wykonał je mgr Tomasz Gąsiorowski – członek zwyczajny Stowarzyszenia, natomiast wydruki i wysyłki mailowej dokonała pani Małgorzata Sentkowska – skarbnik Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Prezes Zarządu – Jerzy Konopiński uczestniczył w spotkaniu, w którym ze strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w Gdańsku udział wzięli: pan Przemysław Sztandera – prezes Zarządu Pomorskiej SSE sp. z o.o., pani Joanna Gasek – z-ca dyrektora Działu Inwestycji Strefowej, Kierownik Oddziału Pomorskiej SSE w Toruniu, pani Jaśmina Zwierz – Project Menager, Dział Parków Naukowo-Technologicznych, PSSE Gdańsk oraz pan Damian Orzeł – kierownik Zespołu ds. Szkolnictwa Zawodowego, Dział Inwestycji Strefowych, PSSE Gdańsk. Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu reprezentowały panie: Małgorzata Łopatko – dyrektor Szkoły, Renata Gac – zastępca dyrektora Szkoły i Jolanta Pokorska – kierownik kształcenia praktycznego. Omawiano formy i metody współpracy Strefy i Szkoły. Prezentowane były projektowane kierunki kształcenia przystosowane do rynku pracy. Analizowano możliwości zabezpieczania realizacyjnego praktyk i staży dla uczniów szkoły oraz wybór firm i przedsiębiorstw mogących w tym wesprzeć szkołę. Prezes Zarządu zapoznał gości z istotą i zakresem aktywności Stowarzyszenia.
 11. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło na rzecz Szkoły dwie wiertarko-wkrętarki elektryczne za kwotę 716 złotych.
 12. Zespół członków Stowarzyszenia w składzie: Jerzy Konopiński, Tomasz Gąsiorowski, Małgorzata Sentkowska, Martyna Konopińska i Bartosz Zegarski, przygotował materiały i wykonał prezentację na płycie CD dotyczącą uroczystości otwarcia stałej ekspozycji poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż Sylwestra Kaliskiego z okazji Święta Patrona Szkoły zrealizowanego w dniu 15 grudnia 2021 roku.
 13. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło 500 sztuk plastrów z naklejką za kwotę 1 000 zł i przekazało je Szkole do przygotowania plecaczków z upominkami dla dzieci uchodźców z Ukrainy.
 14. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło i przekazało Szkole w użytkowanie aktywną kolumnę głośnikową 60-Watową wraz z dwoma mikrofonami bezprzewodowymi UHF, SD, Bluetooth, FM, USB i bateriami za kwotę 1 088,99 złotych.
 15. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło 16 urządzeń elektrycznych i elektronicznych za ogólną kwotę 999,98 złotych, jako nagrody w Festiwalu Talentów Technicznych µElektra, które podczas imprezy popularno-naukowej wręczył zwycięzcom praktycznego konkursu technicznego, prezes Zarządu Stowarzyszenia mgr Jerzy Konopiński.
 16. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wziął udział w „Dniu Otwartym Szkoły” w dniu 21.04.2022 roku i przedstawił obecnym osobę i dokonania Patrona Szkoły – gen.dyw.prof.dr.hab.inż Sylwestra Kaliskiego oraz zaprezentował ekspozycję naścienną „Człowiek i jego dzieło” i wystawę gablotową „Przeszedł z życia do pamięci…”.
 17. Stowarzyszenie zleciło firmie „Dużyformat” z Torunia wykonanie i montaż tablicy szklanej o wymiarach 150×60 cm informującej o darczyńcach, sponsorach oraz innych osobach, które przyczyniły się do powstania stałej wystawy „Przeszedł z życia do pamięci…” poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż Sylwestra Kaliskiego oraz zrealizowania IV edycji Święta Patrona Szkoły w dniu 15.12.2021roku. Merytorycznie tablicę zaprojektował mgr Jerzy Konopiński, a graficznie opracował mgr Tomasz Gąsiorowski. Koszt tablicy, w wysokości 1 139,10 złotych, pokryło Stowarzyszenie z pozyskanych od sponsorów finansowych darowizn celowych.
 18. W numerze 1/308 ze stycznia 2022 roku Głosu Akademickiego Pisma Pracowników i Studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ukazał się artykuł „O Sylwestrze Kaliskim w Toruniu” poświęcony realizacji w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych Święta Patrona Szkoły połączonego, w tym roku, z uroczystością otwarcia stałej wystawy poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż Sylwestra Kaliskiego. Jego autorem jest inicjator Święta i powstania wystawy oraz jej twórca – prezes Zarządu Stowarzyszenia mgr Jerzy Konopiński.
 19. W marcu na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych odbywała się zbiórka pomocy rzeczowej dla mieszkańców Łucka na Ukrainie – partnerskiego miasta Torunia. Informację na ten temat zamieściło również Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej i na stowarzyszeniowym facebooku.
 20. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło 17 specjalistycznych książek rozszerzających wiedzę zawodową uczniów, które przekazało do biblioteki szkolnej. Wartość zakupu – 719,50 złotych.
 21. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło za kwotę 683,90 zł sześć silników HP30:1 Polotu 1093, cztery mocowania do micro silników i jeden pakiet Li-Pol Redox, co umożliwiło uczniom ZSMEiE udział w zawodach robotów mini SUMO realizowanych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Dla młodzieży jest to nieoceniona okazja do poszerzania ich wiedzy oraz rozwijania umiejętności rywalizowania w konkursach.
 22. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, przekazało kwotę 1 000 zł na wykonanie 10 statuetek okolicznościowych z napisem i logo szkoły, na wniosek organizatorów uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Wręczono je wyróżniającym się tegorocznym absolwentom szkoły.
 23. Członek Zarządu Stowarzyszenia – mgr Martyna Konopińska opracowała świąteczne życzenia wielkanocne, które zostały umieszczone na stronie internetowej oraz Facebooku Stowarzyszenia oraz przesłane drogą mailową do członków, przyjaciół i naszych sympatyków.
 24. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, na prośbę wychowawczyni jednej z klas maturalnych, przekazało kwotę 490 zł na zakup siedmiu kart prezentowych „EMPIK”, które wręczono wyróżniającym się uczniom tej klasy.
 25. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w dniu 21 kwietnia 2022 roku, odbywającej się w Dworze Artusa, pani dyrektor szkoły mgr Małgorzata Łopatko wręczyła prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych – mgr. Jerzemu Konopińskiemu dyplom „Przyjaciela Szkoły” raz Statuetkę Anioła za bardzo duży osobisty wkład w inicjatywność, kreatywność i pracę na rzecz rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia, a przez to efektywne i przyjazne wspieranie ZSMEiE oraz jego uczniów.
 26. Prezes Zarządu mgr Jerzy Konopiński i członek Zarządu Małgorzata Sentkowska sporządzili aktualny wykaz członków Stowarzyszenia oraz ich danych kontaktowych na dzień 17 marca 2022 roku. Stwierdzono w nim następujące stany:
  – członków zwyczajnych – 232
  – indywidualnych członków wspierających – 27
  – instytucjonalnych członków wspierających – 9
  – razem: 268
 27. Stowarzyszenie pozyskało w dniu 6.05.2022 od dr.inż. Romualda Dąbrowskiego – prezesa AIS.PL sp.z o.o. w Toruniu darowiznę celową w kwocie 1 000 zł.
 28. Członek Stowarzyszenia mgr Tadeusz Kubiak przekazał, działając w imieniu wieloletniego darczyńcy – również członka Stowarzyszenia – mgr.inż. Benedykta Deptuły, kilkaset urządzeń i podzespołów elektronicznych, m.in.: zasilacze komputerowe, układy scalone różnych typów, przełączniki różnych typów, gniazda zasilające, przełączniki i przewody, silnik gramofonowy, potencjometry obrotowe różnych typów, detektor radiowy, płytki monitorowe, kondensatory, oporniki, elementy indukcyjne, potencjometry, przewód koncentryczny, elementy przekaźników transformatory, mikrofon, różne przewody cienkie.
 29. Stowarzyszenie zleciło ZHU „Dystans” – Olkowski Jan z Młyńca wykonanie pucharów, dyplomów i certyfikatów w związku z planowanymi turniejami: szachowym, tenisa stołowego i piłki siatkowej podczas Święta Stowarzyszenia organizowanym w Ostrowitem k/Czerska w szkolnym ośrodku wypoczynkowym. Połowę kosztów wykonania pucharów oraz projektu i druku dyplomów w kwocie 452 złote pokryło Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych. Druga część kosztów pucharów zasponsorował właściciel zakładu.
 30. Stowarzyszenie pozyskało kolejną darowiznę finansową w kwocie 1 000 zł od firmy AIS.PL sp. z o.o. w Toruniu w dniu 18.08.2022 r.
 31. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwały, w wyniku których, zmieniono kategorię członkostwa niektórym osobom. Sześciu członków zwyczajnych przeszło do kategorii indywidualnych członków wspierających, a czterem indywidualnym członkom wspierającym przyznano tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia. Takie samo wyróżnienie skierowana do jednego dotychczasowego członka zwyczajnego. Zmiany kategorii członkostwa wiązały się z oceną zaangażowania organizacyjnego, materialnego i finansowego tych osób w życie Szkoły i Stowarzyszenia.
 32. Członek zwyczajny Stowarzyszenia mgr inż. Waldemar Tomaszewski przekazał nieodpłatnie prezesowi Zarządu, dla jego potrzeb, urządzenie wielofunkcyjne HP Deskjet Ink Advantage 3545.
 33. Prezes Zarządu Jerzy Konopiński wraz z członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia i kierownikiem gospodarczym szkoły Moniką Zięba i członkiem Komisji Rewizyjnej- Robertem Łukaszewskim brał udział w wizji lokalnej w Ośrodku Wypoczynkowym w Ostrowitem k/Czerska. Ze strony Urzędu Miasta Torunia jej uczestnikami byli: Wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – Lidia Popiela oraz Radca Prawny Urzędu – Beata Żurawska, będący po spotkaniu z burmistrzem Miasta i Gminy Czersk. Wiązało się to z potencjalnym zagrożeniem likwidacji szkolnego ośrodka wypoczynkowego.
 34. Prezes Zarządu Stowarzyszenia, na zaproszenie członka zwyczajnego mgr.inż. Piotra Gutowskiego, brał udział w jego promocji oficerskiej po zakończonych studiach w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Prezes przekazał panu podporucznikowi „List Gratulacyjny” i życzenia w imieniu własnym i całego Stowarzyszenia.
  Artykuł o wydarzeniu:
  Promocja oficerska ze stowarzyszeniowym akcentem”
 35. Na zaproszenie pani dyrektor Szkoły – członka Zarządu Stowarzyszenia mgr. Małgorzaty Łopatko oraz prezesa Zarządu mgr. Jerzego Konopińskiego do Szkoły przybył członek zwyczajny – mgr inż. Benedykt Deptuła – emerytowany nauczyciel i wieloletni oraz wielokrotny darczyńca przekazujący na rzecz Szkoły setki urządzeń i podzespołów elektrycznych i elektronicznych. Za tą bezinteresowną działalność pan mgr inż. Benedykt Deptuła uhonorowany został Statuetką Stowarzyszenia, którą uroczyście wręczyli: prezes Zarządu i pani dyrektor. Po tej uroczystości prezes oprowadził gościa po wystawie poświęconej Patronowi Szkoły – prof. Sylwestrowi Kaliskiemu.
 36. Pan mgr inż. Benedykt Deptuła przekazał Szkole, za pośrednictwem Stowarzyszenia, kolejną turę urządzeń.
 37. Prezes Zarządu, na zaproszenie członka Komisji Rewizyjnej Mateusza Lewickiego, uczestniczył w koncercie Andrea Bocelli na PGE Narodowym w Warszawie.
 38. Na zaproszenie pana płk.prof.dr.hab.inż. Zdzisława Jankiewicza – indywidualnego członka wspierającego Stowarzyszenia, mgr Jerzy Konopiński i Mateusz Lewicki złożyli wizytę w domu pana Profesora. Prezes Zarządu przekazał Gospodarzowi spotkania informację o uchwale Zarządu wnioskującej do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadanie płk.prof.dr.hab.inż. Zdzisławowi Jankiewiczowi tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, uzyskując zgodę zainteresowanego na przyjęcie tego wyróżnienia. Prezes, w imieniu swoim i Zarządu, zaprosił pana Profesora do udziału w tegorocznym Święcie Patrona Szkoły i wygłoszenie okolicznościowego wykładu.
 39. Stowarzyszenie pozyskało nieodpłatnie, od członka zwyczajnego – pana Andrzeja Michalskiego, osiem kompletów do gry w szachy (plansze, figury, zegary).
 40. W dniu 8 września 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowujące prace naszej organizacji w 2021 roku, które podjęło sześć uchwał:
  – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowo-merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2021,
  – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  – w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu panu dr. inż. Romualdowi Dąbrowskiemu,
  – w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu panu płk. prof. dr. hab. inż. Zdzisławowi Jankiewiczowi,
  – w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu panu mgr  inż. Stanisławowi Wiśniewskiemu,
  – w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu panu mgr Januszowi Grzempce.
 41. Prezes Zarządu brał udział w organizowanej przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., Wojewódzkiej Konferencji Doradców Zawodowych „Relacje między rynkiem pracy a zadaniami szkoły”.
 42. Pod hasłem „Bawmy się i pomagajmy szkole”, w dniach 24-25 września 2022 roku, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu uczestniczyli w kolejnej edycji Święta Stowarzyszenia. Miało to miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym ZSMEiE w Ostrowitem k/Czerska, udostępnionym Stowarzyszeniu nieodpłatnie dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Szkoły. Wydarzenie miało formę ekologiczno-sportowego biwaku integracyjnego. Szczegółowa relacja pod linkiem „Bawmy się i pomagajmy szkole”.
 43. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na prośbę nauczycieli tego przedmiotu. Zakup dotyczył 7 piłek za kwotę 479,93 złotych.
 44. Prezes Zarządu, reprezentując Stowarzyszenie, wziął udział w szkolnej uroczystości Święta Edukacji Narodowej i przekazał, na ręce pani dyrektor szkoły, okolicznościowe życzenia w imieniu swoim oraz całego Stowarzyszenia. 
 45. Niezawodny Przyjaciel Szkoły – mgr inż. Benedykt Deptuła przekazał Stowarzyszeniu z intencją wsparcia nauczycieli przedmiotów zawodowych i uczniów kilkadziesiąt urządzeń i podzespołów elektrycznych i elektronicznych, m.in.: układ tyrystorowy trzyfazowy, zasilacz, transformatory i przewody, miernik cyfrowy, wzmacniacz częstotliwości 6,5 MHz, silnik prądu przemiennego, kondensatory, przełączniki do składania i silniki elektryczne.
 46. Na zaproszenie prezesa Zarządu do Torunia przyjechał dr Paweł Brudek – pracownik naukowy Muzeum Powstania Warszawskiego, którego życzeniem było zwiedzenie stałej ekspozycji poświęconej osobie i dokonaniom gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestra Kaliskiego, do powstania której walnie się przyczynił poprzez konsultacje i przekazanie materiałów dotyczących Patrona Szkoły. Gość zwiedził też Szkołę i Internat. Artykuł o wizycie pod linkiem Wizyta pracownika Muzeum Powstania Warszawskiego”
  Uzgodniono formy i zakres dalszej współpracy dotyczącej wiedzy o prof. Kaliskim oraz możliwości zwiedzania przez uczniów Muzeum Powstania Warszawskiego.
 47. W 2022 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przyznało tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu:
  – panu dr. inż. Romualdowi Dąbrowskiemu- prezesowi AIS. PL Sp. z o.o. w Toruniu
  – panu płk. prof. dr. hab. inż. Zdzisławowi Jankiewiczowi pracownikowi naukowemu Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
 48. Zarząd Stowarzyszenia, na mocy stosownych uchwał, przyznał Statuetki Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu następującym osobom fizycznym i prawnym:
  – państwu Justynie i Adamowi Martewicz – przedsiębiorcy ze Szwarcenowa
  – firmie AIS. PL Sp. z o.o. w Toruniu
  – panu inż. Tadeuszowi Bartnickiemu – Członkowi Zarządu WRZOSEL Sp. k. – Elektryczne systemy napędowe i Automatyka Przemysłowa w Toruniu
  – panu mgr.inż. Michałowi Twerd – Prezesowi Zarządu Zakładu Energoelektroniki TWERD Sp. z o. o . w Toruniu
  – panu Mateuszowi Lewickiemu – właścicielowi firmy ADMINISTERIUM w Bydgoszczy
 49. W związku z realizacją przez Stowarzyszenie wielokierunkowych działań charytatywnych, na wniosek prezesa, po raz kolejny podjęto się wsparcia uczniów niepełnosprawnych z klas integracyjnych SP 16 w Toruniu.
  Szczegóły wsparcia w artykule: „Charytatywne Mikołajki”
 50. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę, na mocy której zaakceptował i zatwierdził zorganizowanie kolejnego Święta Stowarzyszenia w dniach 9-10 września 2023 roku, po raz ostatni w likwidowanym Ośrodku Wypoczynkowym ZSMEiE w Ostrowitem k. Czerska i uzyskał zgodę pani dyrektor Szkoły na jego nieodpłatne wynajęcie.
 51. Po raz kolejny Stowarzyszenie pozyskało darowiznę finansową na łączną kwotę 900 złotych od pana dr. Jacka Janiszewskiego Przewodniczącego Rady Programowej Welconomy z Torunia.
 52. Stowarzyszenie pozyskało darowiznę finansową w kwocie 2000 złotych od firmy Wojciechowski-finanse i ubezpieczenia.
 53. Stowarzyszenie pozyskało wsparcie finansowe od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 1884,51 złotych.
 54. Stowarzyszenie pozyskało darowiznę w łącznej kwocie 1500 złotych od pana mgr. inż. Tadeusza Bartnickiego z firmy WRZOSEL Sp. k. z Torunia.
 55. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie do kosztów organizacji Święta Stowarzyszenia od Gminy Miasta Toruń w wysokości 300 złotych.
 56. Sekretarz Zarządu – mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz przeprowadziła V edycję Szkolnego Quizu o prof. Sylwestrze Kaliskim.
  W bieżącym roku wzięło w nim udział 190 uczniów z klas pierwszych. I miejsce zajął Jakub Szczepanik z klasy I K, II miejsce Rafał Filipczak z klasy IP, a Adam Babiarz z IT, Mikołaj Maciejewski z I P i Marek Deskiewicz  z I FH zajęli  III miejsce. Zwycięzcom dyplomy wręczyła organizatorka quizu, natomiast prezes przekazał nagrody rzeczowe w formie suwenirów pozyskanych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 57. Z inicjatywy prezesa Zarządu – Jerzego Konopińskiego, po raz piąty w 37 – letniej historii patronatu, Stowarzyszenie zorganizowało Święto Patrona Szkoły. Pamięć o gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestrze Kaliskim wyrażono realizacją w dniu 20 grudnia 2022 roku uroczystości, na którą przybyli przedsiębiorcy współpracujący ze Szkołą i Stowarzyszeniem, nauczyciele i uczniowie. Szczegóły wydarzenia i galeria zdjęć w artykule: „Pamięci Patrona Szkoły”.
 58. Zarząd Stowarzyszenia wystosował drogą mailową do swoich członków i sympatyków życzenia świąteczne i noworoczne.
 59. Prezes Stowarzyszenia brał udział w uroczystej kolacji wigilijnej w internacie szkolnym, podczas której wręczył wychowankom prezent ufundowany przez Stowarzyszenie w postaci urządzeń do samodzielnego przygotowywania posiłków o łącznej wartości 1047,96 złotych brutto:
  – zestaw garnków VITO 7 el.
  – kuchenka nastawna MKE- 11 MPM
  – gofrownica EG002B czarna RAVEN
  – SM1004S opiekacz do kanapek.
 60. Prezes Zarządu reprezentował Stowarzyszenie podczas Koncertu Pieśni Patriotycznych zorganizowanego w Szkole.
 61. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło urządzenia elektryczne i elektroniczne z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców w konkursie prac na Festiwalu Talentów Technicznych µElektra za kwotę 999,87 złotych.
 62. Stowarzyszenie pokryło koszty wykonania koszulek promocyjnych z nadrukami logo Szkoły, Stowarzyszenia i µElektry dla funkcyjnych jej realizatorów za kwotę 499,38 złotych.