Kalendarium – rok 2017

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2017

 1. Początek funkcjonowania Stowarzyszenia w nowej kadencji pięcioosobowego Zarządu.
 2. Pozyskanie lokalu w budynku szkoły na stałą siedzibę Stowarzyszenia wraz z niezbędnymi meblami.
 3. Organizacyjno – merytoryczne przygotowanie i zrealizowanie wyjazdu dydaktycznego do Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie dla 40 uczniów oraz 6 nauczycieli, którzy uczestniczyli w wykładach. Wyjazd sfinansowany przez Stowarzyszenie z pozyskanych celowych darowizn.
 4. Zorganizowanie i dofinansowanie wyjazdu 40 uczniów na ,,Dzień Otwarty” WAT oraz na uroczystość podpisania Listów intencyjnych o współpracy między Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu a Wydziałami: Cybernetyki, Elektroniki, Mechatroniki i Lotnictwa, Mechanicznym oraz Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Towarzyszyła temu wizyta na grobie patrona szkoły – prof. Sylwestra Kaliskiego na Cmentarzu Powązkowskim oraz spotkanie z synem profesora.
 5. Zapewnienie udziału naukowców i studentów WAT w Festiwalu Talentów Technicznych µElektra.
 6. Organizacyjne przygotowanie udziału ucznia klasy IIe w XII Międzynarodowej Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowanej przez WAT w Warszawie.
 7. Opracowano wzory pism związanych z naborem członków zwyczajnych, indywidualnych członków wspierających, instytucjonalnych członków wspierających oraz członków honorowych Stowarzyszenia.
 8. Zaprojektowano nagłówki pism wychodzących.
 9. Zaprojektowano i wprowadzono do użytku logo Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE przystąpiło do projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w Toruniu pozyskując możliwość nieodpłatnego wsparcia w zakresie doradztwa prawnego, marketingowego, osobowego, biznesowego, finansowego i księgowo – podatkowego.
 11. Organizacyjnie Stowarzyszenie przyczyniło się do zrealizowania cyklu wykładów pod hasłem ,,Uczelnia szkole, naukowcy uczniom”, które na terenie szkoły przeprowadzili pracownicy naukowi WAT, a udział w nich wzięło około 400 uczniów.
 12. Stowarzyszenie podpisało umowę darowizny z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na mocy, której szkoła pozyskała kwotę 50 000 zł na wyposażenie pracowni mechatronicznej. Umowę podpisali: pan mgr Paweł Lulewicz – Wiceprezes Zarządu PSSE oraz pan mgr Jerzy Konopiński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE.
 13. Członkowie Stowarzyszenia weszli w skład delegacji szkoły na uroczystość ,,Święta Wojskowej Akademii Technicznej”.
 14. Prezes Zarządu udzielił w imieniu Stowarzyszenia pełnomocnictwa, wybranemu przez Radę Rodziców, Zespołowi Brokerów Ubezpieczeniowych ,,Gołębiewska” Sp. z o.o. w Bydgoszczy do reprezentowania ZSMEiE w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych uczniów. Tytułem prowizji Stowarzyszenie pozyskało kwotę 2 400 zł wpłaconą na konto w 2018 roku.
 15. Stowarzyszenie przyjmowało indywidualne kwoty od osób fizycznych, jako darowizną na rzecz ucznia klasy maturalnej, który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.
 16. Stowarzyszenie pozyskało kwotę 1 536,57 zł z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dedykowaną szkole przez darczyńców za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 17. W szeregi Stowarzyszenia przyjęto 2 nowych członków zwyczajnych. Łączna liczba członków wynosi 35 osób.
 18. Stowarzyszenie pozyskało od firmy Auto Reve Sp. z o.o. darowiznę w postaci drukarki 3D XYZ Printing INC Model No. DaVinci1.0Pro3-in1AC INPUT, którą przekazało szkole na cele dydaktyczne.