Kalendarium – rok 2020

Kalendarium wydarzeń
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu

2020

 1. Stowarzyszenie wspólnie ze Szkołą zorganizowało cykliczną imprezę popularno-naukową pod hasłem „Uczelnia szkole, naukowcy uczniom”. Wykładowcami byli pracownicy naukowi Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Spotkanie, w którym uczestniczyło przeszło 300 uczniów i nauczycieli zaszczycili swoją obecnością: pani dr hab. inż. Marzena Tykarska prof. WAT – prorektor ds. studenckich tej Uczelni i płk rez. mgr inż. Wiesław Szczygielski z Działu Spraw Studenckich WAT, oraz wykładowcy: dr inż. Marek Suproniuk z Zakładu Obwodów i Sygnałów Instytutu Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektronicznym, dr inż. Adam Rutkowski z Zakładu Mikrofal w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektronicznym, dr inż. Marek Świerczewski  z Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych w Instytucie Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, mgr inż. Judyta Rećko z Zakładu Materiałów Wybuchowych w Instytucie Chemii na Wydziale Nowych Technologii i Chemii oraz studentka III roku chemii Laura Pastuszka. Wojewódzkie władze oświatowe reprezentował pan mgr Czesław Stawikowski – st. wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy. Władze Torunia reprezentowane były przez panią mgr Katarzynę Nowicką-Skuza – z-cę dyrektora Wydziału Edukacji Gminy Miasta Toruń oraz panią Paulinę Książkiewicz – inspektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE pozyskało od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole darowiznę celową w kwocie 1000 złotych, która zostanie przeznaczona na zakup nagród dla zwycięzców konkursu prac podczas Festiwalu Talentów Technicznych µElektra 2020.
 3. Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek organizatorów imprezy popularno-naukowej, przeznaczył kwotę 1000 złotych z finansowych środków własnych na organizację Festiwalu Talentów Technicznych µElektra 2020.
 4. W sali multimedialnej Internatu szkolnego wykonany został remont sfinansowany ze środków własnych Stowarzyszenia w kwocie 3700 zł oraz pozyskanej przez Zarząd darowizny celowej w kwocie 500 zł. od ZHUP „Goltronet” z Golubia –Dobrzynia.
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przystąpiło do kolejnej edycji projektu „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, dzięki czemu zabezpieczyliśmy Stowarzyszeniu bezpłatną obsługę prawną realizowaną przez Kancelarię Prawną Profilegal w Toruniu.
 6. Opracowano sprawozdania z merytorycznej i finansowej aktywności Stowarzyszenia w 2019 roku oraz za czas trwania drugiej kadencji Zarządu w latach 2017-2020 dla potrzeb I Urzędu Skarbowego w Toruniu, a także jako podstawę dla uzyskania absolutorium w trakcie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 7. Zarząd Stowarzyszenia, po raz drugi, przyznał Statuetki Stowarzyszenia osobom fizycznym i prawnym współpracującym za Szkołą i Stowarzyszeniem oraz przyjaźnie wspierające je organizacyjnie, materialnie i intelektualnie.
  W 2020 roku Statuetki przyznano:
  – mgr. inż. Andrzejowi Likszy-Prezesowi Honorowemu ANIRO Sp. z o. o. w Toruniu i Honorowemu Członkowi Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE;
  – mgr. inż. Stanisławowi Wiśniewskiemu- Liderowi Projektu ANIRO Sp. z. o. o. w Toruniu i indywidualnemu członkowi wspierającemu Stowarzyszenia;
  – mg. Jerzemu Konopińskiemu- prezesowi Zarządu Stowarzyszenia;
  – Redakcji Głosu Akademickiego Pisma Pracowników i Studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – Hurtowniom Elektrycznym Kopel Sp. z. o. o w Toruniu;
  – Zespołowi Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu.
 8. Ufundowano puchary oraz nagrody rzeczowe dla uczestników Sztafety Pływackiej „Sto basenów na 100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski”.
 9. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, pokryło koszty bilbordów promujących Szkołę i Stowarzyszenie, a umieszczonych na służbowym samochodzie szkolnym. Kwota usługi wyniosła 553,50 złotych.
 10. Pozyskano od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole kwotę 1 000 złotych i przeznaczono ją na nagrody dla zwycięzców konkursu prac podczas Festiwalu Talentów Technicznych µElektra.
 11. Stowarzyszenie wyasygnowało kwotę 367,77 złotych, którą wpłacono na rzecz Polska Press Sp, z o. o. w Warszawie za medialne usługi promujące ZSMEiE.
 12. Stowarzyszenie, kwotą 1500 złotych, pokryło koszty zakupu sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje uczniów w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2020 roku.
 13. Z finansowych środków własnych Stowarzyszenie zakupiło kolejne trzy radioodtwarzacze CD Blaupunkt za kwotę 897 złotych umożliwiające przeprowadzenie matur językowych.
 14. Stowarzyszenie Pozyskało od Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 5000 złotych, jako pożyczkę bezzwrotną, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Całość tej kwoty wydatkowano na zakupy urządzeń niezbędnych dla płynnego funkcjonowania Szkoły.
 15. Zakupiono zestaw urządzeń komputerowych za kwotę 3870 złotych z przeznaczeniem go dla potrzeb administracji szkolnej.
 16. Zarządowi udało się, z czteromiesięcznym opóźnieniem spowodowanym epidemią koronowirusa, zwołać posiedzenie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE na dzień 21.07. 2020 roku.
  Gremium to, będące najwyższą władzą Stowarzyszenia, przyjęło sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za 2019 rok oraz za okres minionej kadencji w latach 2017-2020, udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium, a także dokonało wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
  W skład Zarządu weszli:
  – mgr Jerzy Konopiński- prezes Zarządu (ponownie);
  – mgr Alicja Barwińska-Chmielewicz – sekretarz Zarządu (ponownie);
  – Małgorzata Sentkowska – skarbnik Zarządu;
  – mgr Małgorzata Łopatko- członek Zarządu (ponownie);
  – mgr Martyna Konopińska – członek Zarządu,
  – mgr Arkadiusz Piwoński – członek Zarządu.
  Trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej stanowią:
  – mgr Renata Gac – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej;
  – Robert Łukaszewski – członek Komisji Rewizyjnej
  – dr Leszek Wydźgowski – członek Komisji Rewizyjnej.
  Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło i zatwierdziło do realizacji dokument: „Główne kierunki aktywności Stowarzyszenia na lata 2020-2023” oraz podjęło 11 uchwał w różnych sprawach.
 17. Walne Sprawozdawczo- Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia następującym osobom:
  – dr. hab. inż. Marzenie Tykarskiej prof. WAT – ówczesnej prorektor ds. studenckich Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – mgr Wojciechowi Kaliskiemu- v-ce prezesowi Zarządu firmy Segura Sp. z o. o w Warszawie – synowi Patrona ZSMEiE – gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Sylwestra Kaliskiego.
 18. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło uchwałę zatwierdzająca uchwałę Zarządu o przyznanie Statuetki Stowarzyszenia mgr Jerzemu Konopińskiemu- prezesowi Zarządu Stowarzyszenia.
 19. Zarząd Stowarzyszenia złożył w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o zmianę danych podmiotu związanych z liczebnością i składem osobowym Zarządu.
 20. Zarząd Stowarzyszenia, w związku z kontynuacją współpracy z mBankiem S.A. w Toruniu złożył, przy zmienionym składzie członków Zarządu, wniosek o zmianę formy prawnej (reprezentacji), zmianę karty uprawnień autoryzacyjnych, zmianę beneficjenta rzeczywistego oraz kontynuacji rezydencji podatkowej.
 21. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, pokryło koszty stworzenia infrastruktury sieciowej i elektrycznej w pracowni komputerowej szkoły w kwocie 2480 złotych.
 22. Z inicjatywy prezesa Zarządu Stowarzyszenia doszło do zacieśnienia współpracy między Zespołem Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych a Hurtowniami Elektrycznymi Kopel Sp. z o. o., której przedmiotem będzie nieodpłatne pozyskiwanie dla przedmiotów elektrycznych, mechatroniki i automatyki materiałów, podzespołów i urządzeń, a także pozyskiwanie przez Stowarzyszenie darowizn rzeczowych i finansowych oraz zaprogramowanie utworzenia klasy patronackiej.
  Ze strony Stowarzyszenia koordynatorem ds. pozyskiwania materiałów dla pracowni i Koła Technika będzie mgr Kamil Wyrąbkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych.
 23. Z inicjatywy prezesa Zarządu nawiązano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – Przystanią Toruń, dzięki której uczniowie naszej Szkoły będą mogli korzystać z obiektów szkoleniowo-treningowych w ramach promocji żeglarstwa, wioślarstwa i kajakarstwa. Zaprojektowano program dwudniowego biwaku (spotkania z wioślarzami i żeglarzami, zwiedzanie obiektów Przystani, słuchanie szant, grill oraz rejsy wycieczkowe po Wiśle). Jego uczestnikami będą uczniowie klasy, która w danym roku szkolnym uzyska najwyższą średnią ocen oraz z klasy o najlepszej frekwencji. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie członek Zarządu Stowarzyszenia – mgr Arkadiusz Piwoński – nauczyciel w- f w ZSMEiE.
 24. W związku z otrzymanym zaproszeniem Rektora-Komendanta płk.prof.dr.hab.inż. Przemysława Wachulaka i Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie do udziału w Inauguracji Roku Akademickiego 2020/202, prezes Zarządu Stowarzyszenia- mgr Jerzy Konopiński wziął udział w tej uroczystości w formie online. w dniu 1.10.2020 roku.
 25. Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia, jego prezes złożył członkom Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE, drogą mailową, życzenia z okazji Święta Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
 26. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, zakupiło 4 tonery dla potrzeb szkoły na łączną kwotę 967,22 zł.
 27. Prezes Zarządu wziął udział w dniu 14.10.2020 roku w zdalnym okolicznościowym spotkaniu nauczycieli zwołanym z okazji Święta Edukacji Narodowej, podczas którego w formie online, złożył wszystkim pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi szkoły życzenia i gratulacje.
 28. Podczas tej uroczystości, uznając stosowność miejsca i czasu, prezes Zarządu odczytał akt przyznania Zespołowi Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu statuetki Stowarzyszenia za ,,przyjazne współdziałanie i współpracę oraz intelektualne, moralne i organizacyjne wspieranie inicjatyw i poczynań Stowarzyszenia Przyjaciół ZSMEiE podejmowanych na rzecz rozwoju profesjonalizacji Stowarzyszenia, a także dla zwiększenia efektywności funkcjonowania Szkoły i poznawczego, intelektualnego i wychowawczego rozwoju uczniów”. W związku z tym, działając w imieniu Stowarzyszenia, wręczył Statuetkę na ręce pani dyrektor szkoły – mgr Małgorzaty Łopatko. W uroczystości udział wzięli, w formule zdalnej, nauczyciele – członkowie Rady Pedagogicznej.
 29. Prezes Zarządu w dniu 15.10.2020 roku wziął bezpośredni udział w Festiwalu Talentów Technicznych µElektra w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Na zakończenie Festiwalu wręczył wyróżniającym się uczniom, prezentującym swoje prace, ufundowane przez Stowarzyszenie, nagrody rzeczowe na kwotę 690  złotych z darowizny celowej pozyskanej od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
 30. Stowarzyszenie, z finansowych środków własnych, dokonało zakupu kamery TERRA WEBCAM za kwotę 196,80 złotych oraz trzech par słuchawek bezprzewodowych, łącznie za kwotę 259.97 złotych i przekazało te przedmioty szkole dla usprawnienia nauczania w formule online.
 31. Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 13.11.2020 roku podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu następującym osobom:
  – mgr. inż. Zbigniewowi Srokowskiemu – prezesowi Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o. o.;
  – płk.rez.mgr.inż. Wiesławowi Szczygielskiemu-starszemu specjaliście w Dziale Spraw Studenckich Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – mgr. inż. Stanisławowi Wiśniewskiemu- Liderowi Projektu ANIRO Sp. z o. o. w Toruniu;
  – mgr. Januszowi Grzempce- właścicielowi firmy Ekon-Fin w Toruniu.
  Postanowiono przedstawić te kandydatury Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia do akceptacji.
 32. Zarząd Stowarzyszenia podjął, z inicjatywy prezesa, uchwałę w sprawie stworzenia, wspólnie z dyrekcją Szkoły, eksponatowej wystawy stałej poświęconej Patronowi Szkoły – gen.dyw.prof.dr.hab.inż. Sylwestrowi Kaliskiemu.
  W związku z powyższym prezes Stowarzyszenia – mgr Jerzy Konopiński i pani dyrektor Szkoły- mgr Małgorzata Łopatko, wystąpili ze wspólnym wnioskiem o przekazanie przedmiotów oraz oryginałów lub kopii dokumentów związanych z Patronem Szkoły do:
  – syna Patrona Szkoły i v-ce prezesa firmy Segura Sp. z o.o. w Warszawie;
  – Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – Prorektora ds. wojskowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – dyrektora Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – dyrektora Archiwum Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – dyrektora Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
  – z-cy dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie;
  – dyrektora Gabinetu Prezesa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
  – dyrektora Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.
 33. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE wraz ze Szkołą oraz Wojskową  Akademią Techniczną w Warszawie zorganizowało i przeprowadziło trzy wykłady popularno-naukowe w ramach cyklu: „Uczelnia szkole, naukowcy uczniom”.
  Temat „Przegląd amunicji do zastosowań specjalnych” zrealizował: dr inż. Marcin Hara z Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Wykład „Elektronika – ależ to proste” przedstawił: mgr inż. Piotr Figoń z Wydziału Elektronicznego. ,,Wojskowe pojazdy specjalne – charakterystyka, budowa, właściwości” – to przedmiot wykładu dr. inż. Krzysztofa Paplińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Zajęcia te realizowane były w formule online dla średnio stu dwudziestu uczniów i stanowiły ważny element tegorocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły.
 34. Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE pozyskało od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy  Szkole kwotę 518,22 złotych z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 dedykowaną przez podatników naszej szkole.
 35. Stowarzyszenie uzyskało postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zmiany danych osobowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej w KRS z dniem 19.10.2020 roku.
 36. Stowarzyszenie uzyskało w mBanku decyzję o zmianie formy prawnej (reprezentacji), karty uprawnień autoryzowanych, oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym oraz oświadczenia o rezydencji podatkowej.
 37. Przygotowano dyplomy do Statuetek, Statuetki i dyplomy do tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia w PHU Dystans za kwotę 198 złotych.
 38. Stowarzyszenie pozyskało kwotę 2 000 złotych od firmy ubezpieczeniowej Probi Sp. z. o.o. Inter Risk TU SA Vienna Insurance Grup reprezentowanej przez pana Przemysława Wojciechowskiego – Finanse i Ubezpieczenia za udzielenie pełnomocnictwa do ubezpieczenia uczniów.
 39. Stowarzyszenie pozyskało darowiznę rzeczową w postaci 10 zestawów (płyta + książka) do nauki języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Zestaw do multimedialnego kursu nauki języków obcych przekazał mgr inż. Waldemar Tomaszewski –członek zwyczajny Stowarzyszenia. Materiały dydaktyczne zostaną przekazane do biblioteki szkolnej, po ustaniu epidemii koronowirusa.
 40. 29 listopada 2020 nastąpiła inauguracja stowarzyszeniowego funpage na Facebooku stworzonego przez członka Zarządu – mgr Martynę Konopińską i członka zwyczajnego Stowarzyszenia-Bartosza Zegarskiego.
 41. Do współpracy ze Stowarzyszeniem, w charakterze instytucjonalnego członka wspierającego, pozyskano Studio Kwiatowe JAGA DESIGN i uzyskano deklarację o udzielaniu zniżki przy zakupie kwiatów, wiązanek i wieńcy przez Szkołę i Stowarzyszenie.
 42. Opracowano nową wersję „Informacji o Stowarzyszeniu”, pisma do absolwentów Szkoły, „Zaproszenia dla Przyjaciół” (członek zwyczajny), „Zaproszenie do przyjaznego wspierania szkoły”(indywidualny członek wspierający) i „Zaproszenie do współpracy”  (instytucjonalny członek wspierający).
 43. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku prezes przesłał wszystkim członkom Stowarzyszenia, (drogą mailową), okolicznościowe życzenia w imieniu swoim i Zarządu.
 44. Kolejny raz członek zwyczajny Stowarzyszenia, emerytowany nauczyciel Szkoły – niezawodny Benedykt Deptuła przekazał pracowniom szkolnym materiały elektryczne oraz skonstruowane przez siebie urządzenia i podzespoły:
  – Generator impulsów na tyrystorze.
  – Czwórnik „T –podwójne”.
  – Czwórnk łańcuchowy CR.4.Czwórnik łańcuchowy RC.
  – Czwórnik „T-zbocznikowane”.
  – Płytka przedstawiająca poglądowo układy hybrydowe i układy scalone.
  – Płytka przedstawiająca elementy przeciwzakłóceniowe w układach elektrycznych.
  – Części elektroniczne (do montażu): kondensatory o różnych pojemnościach, rezystory, potencjometry, gniazda połączeniowe, wtyczki i gniazda bezpiecznikowe.
 45. W trudnym, epidemicznym 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia zbierał czterokrotnie na posiedzeniach, podejmując 44 uchwały.
  Na dzień 31.12.2020 roku Stowarzyszenie liczyło:
  – 227 członków zwyczajnych,
  – 27 indywidualnych członków wspierających,
  – 21 instytucjonalnych członków wspierających.
  Na realizację celów statutowych i organizacyjnych w 2020 roku wydatkowano kwotę 17.679,31 złotych.